Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

18 Νοε 2015

Πρόσκληση για τη χορήγηση επτά (7) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου (επαγγελματικές)

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας σύμφωνα με την αριθ. οικ. 4471/14-7-2015 πρόσκληση (ΑΔΑ:75537ΛΗ-89Δ) και έχοντας λάβει υπόψη τα σχετικά αιτήματα των Δήμων της Εύβοιας, χορήγησε κατόπιν των υπ΄ αριθ. 169/28-9-2015 και 171/28-9-2015 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου τις δέκα έξι (16) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου από τις σαράντα τρείς συνολικά που είχαν προκηρυχθεί. Κατόπιν τούτων προτίθεται να χορηγήσει επτά εναπομείνασες άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας από τις 16-11-2015 έως και τις 25-11-2015.
Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 οι άδειες άσκησης πλανοδίου
εμπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
 ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου