Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

25 Ιαν 2016

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, την Πέμπτη 28/1

Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ίδρυσης Κέντρου Πρόληψης Υγείας «ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ» στο Δήμο Χαλκιδέων – Συμπλήρωση Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 344/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 Εισηγητής: Γιαννούκος Γεώργιος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
2. Περί γνωμοδότησης για την απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση ενός τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Χαλκίδας .
 Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος) 
3. Περί Ίδρυσης Μουσικού Λυκείου Χαλκίδας .
 Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος) 
4. Περί έγκρισης και εφαρμογή του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Χαλκιδέων .
 Εισηγητής: Καρκαντελίδης Διαμαντής (Αντιδήμαρχος) 
5. Περί έγκρισης αριθμού απασχολούμενων σπουδαστών μαθητείας ΟΑΕΔ .
 Εισηγητής: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 
6. Περί έγκρισης προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Χαλκιδέων και απροθυμία της αγοράς για χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α .
7. Περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστημάτων του Δήμου .
8. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
9. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
10. Περί απαλλαγής από την επιβολή δημοτικών τελών καθαριότητας - φωτισμού και δημοτικού φόρου σε εργοταξιακή παροχή του υπό ανέγερση νέου νοσοκομείου Χαλκίδας. (8/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
11. Περί έγκρισης αποδοχής παραίτησης από μίσθωση Δημοτικού Ακίνητου. (841/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 
12. Περί έγκρισης αποδοχής παραίτησης από μίσθωση Δημοτικού Ακίνητου. (842/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
13. Περί εξωδίκου συμβιβασμού για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητο ιδιοκτησίας Αθ. Κόλλια και σύνταξης σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (18/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 
14. Περί εξωδίκου συμβιβασμού για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης για ακίνητο ιδιοκτησίας Νικολάου Μάρκου και Ανδριανής Λαδερού - Μάρκου και σύνταξης σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου (19/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
15. Περί ορισμού αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων .
16. Περί έγκρισης μελέτης για την προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα & μηχανήματα του Δήμου Χαλκιδέων.
17. Περί έγκρισης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
18. Περί έγκρισης 5ης παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.
19. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .
20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (Ο.Τ. 439Β).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
21. Περί ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας .
22. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν Η΄.
23. Περί έγκρισης πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν Α΄.
24. Περί έγκρισης άδειας κοπής ατόμου Κουκουναριάς (197/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου