Επικοινωνήστε μαζί μας στο email: oneiropagida2012@gmail.com

10 Δεκ 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου

 Σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ( Χαϊνά 93). 


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την κατανομή λειτουργικών δαπανών Δ΄ δόσης έτους 2015
Εισηγητής: Διαμαντής Καρκαντελίδης (Αντιδήμαρχος)
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 40/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΕΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΔΑΕΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Γεώργιος Ψύχας (Πρόεδρος του ΔΑΕΠΠΕΧ)
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό του οικ. έτους 2014 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 56/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 74/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ . 
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 81/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 88/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Β΄ τριμήνου οικ. Έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 89/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου οικ. Έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 62/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό του οικ. έτους 2014 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
10. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 95/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου οικ. ετ. 2015 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
11. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 100/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του ΔΟΑΠΠΕΧ
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 101/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
13. Περί έγκρισης πρακτικού 1/2015 που αφορά των ορισμό μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών – υπηρεσιών & έργων .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής οικονομικών θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος) 
14. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας .
15. Περί έγκρισης πρακτικού 2/2015 που αφορά των ορισμό μελών επιτροπών διαγωνισμών - αξιολόγησης . (797/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
16. Περί ορισμού μελών επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων και ακινήτων των Δήμων . (795/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
17. Περί ορισμού μελών επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων . (796/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
18. Περί έγκρισης αναχρηματοδότησης των Δανείων του Δήμου.
19. Περί έγκρισης 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2015
20. Περί έγκρισης ενιαίας μελέτης για την προμήθεια καυσίμων για το Δήμο Χαλκιδέων και τα Νομικά Πρόσωπα.
21. Περί έγκρισης διενέργειας υπηρεσιών – προμηθειών .
22. Περί ορισμού ενός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (ΟΕΛ) για τον έλεγχο της χρήσης 2015 .
23. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 648/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του Γ΄ τριμήνου οικ. ετ. 2015 .
24. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
25. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
26. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων. 
27. Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (Θεοφάνια – Κοπή πίτας) .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
28. Περί έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 45§ 2 του Ν 3669/2008, μικροτροποποιήσεων της μελέτης κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου: (ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α)Ο.Τ.98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) για διόρθωση σφαλμάτων και συμπλήρωση ελλείψεων
29. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων .
30. Περί ένστασης κατά της υπ΄αρίθμ. 43484/24-9-2015 Απόφασης της Δ/νουσας Υπηρεσίας για το έργο :Κατασκευή ισογείου κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Δ.Κ Δροσιάς . 
31. Περί ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΛΟΥΚΙΔΗΣ Α-ΖΑΧΑΡΗΣ Μ. του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ .
32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.
33. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΦΥΛΛΩΝ Δ.Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ. 
34. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ .
35. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.
36. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ».
37. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και του 1ο ΠΚΝΤΜΕ του έργου: ««Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ.98 και τις οδούς που περικλείουν αυτό β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και την οδό Φαρμακίδου και την οδό Λυκόφρωνος» 38. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.
39. Περί έγκρισης παράτασης του έργου: ««Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ.98 και τις οδούς που περικλείουν αυτό β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και την οδό Φαρμακίδου και την οδό Λυκόφρωνος» .
40. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
41. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΡΟΥ.
42. Περί έγκρισης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ'' .
43. Περί έγκρισης υποκατάστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ. (εξ αναβολής)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
 Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ : Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
44. Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου συνεργείου αυτοκινήτων (170/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
45. Περί έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Συγγρού (176/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
46. Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (185/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
47. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο: «Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ.98 και τις οδούς που περικλείουν αυτό β) τις οδούς που περικλείουν το δικαστικό μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και την οδό Φαρμακίδου και την οδό Λυκόφρωνος (186/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
48. Περί γνωμοδότησης για έγκριση Οριστικής μελέτης – Στάδιο Β2 της μελέτης «Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης – Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Ζ – Χαλκίδας» (191/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
49. Περί γνωμοδότησης για έγκριση Β2 Σταδίου της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Ανθηδώνος Ν. Εύβοιας» . (192/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
50. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (193/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου